Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, odoslaním tohto formulára vyjadrujem súhlas spoločnosti
MOJASKRINA.SK, s.r.o. so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v Odoslanom
formulári spolu s návrhom a žiadosťou o vypracovanej cenovej ponuky na weboch
www.mojaskrina.sk , www.vstavane-skrine.sk , www.vstavanesatniky.sk počas
doby realizovania až ukončenia dohodnutých služieb a záručných termínov. Po uplynutí tejto
doby žiadam o skartovanie materiálov v zákonom stanovenej lehote archivácie.
Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných
prípadoch (prepravná spoločnosť, splátková spoločnosť, účtovnícka spoločnosť, montážna
spoločnosť), a to na účely spracovania podkladov s cieľom zabezpečiť splnenie dohodnutých
služieb.

Menu